Uitgaven gezondheidsbevordering

nulmeting

Samen met het RIVM heeft Cebeon een nulmeting uitgevoerd van de landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering. Cebeon heeft daarbij samenwerkingsafspraken en aanbod van programma’s geïnventariseerd die gemeenten en GGD’s bekostigen rond gezondheidsbevordering. Voor deze inventarisatie hebben we gegevens bestudeerd van een steekproef van gemeenten en GGD-en. Tevens zijn interviews gehouden met professionals.

21 tot 23 euro per inwoner

In het onderzoek is gekeken naar de uitgaven die primair gericht zijn op preventie en leefstijlverbetering. Daarom lag de focus op uitgaven binnen de beleidsvelden volksgezondheid en sportstimulering (o.a. buurtsportcoaches). Uit de nulmeting blijkt dat gemeenten en GGD-en circa 21 tot 23 euro per inwoner uitgeven aan gezondheidsbevordering. Op landelijk niveau komt dit overeen met 358 à 388 mln. euro.

Het onderzoek laat tevens zien dat een beperkt deel van het budget van de GGD voor gezondheidsbevordering wordt ingezet. Voor de bekostiging van gezondheidsbevordering zijn gemeenten deels afhankelijk van tijdelijke middelen. Het is nog onzeker of deze middelen op langere termijn beschikbaar blijven.

De uitkomsten van de inventarisatie zijn opgenomen in een RIVM-rapportage.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite