De drie D’s in Venlo

Hoe kan het dat de uitgaven aan de 3D’s in Venlo zo veel hoger zijn dan de begroting? Om die vraag te beantwoorden, deden wij samen met Regioplan onderzoek naar de decentralisaties in deze gemeente.

We deden een financiële benchmark en vulden die aan met informatie uit beleids- en verantwoordingsstukken. Zo laten we zien dat het probleem tweeledig is: aan de ene kant heeft Venlo in het verleden keuzes gemaakt die hebben geleid tot een hoge zorgconsumptie. Ook belemmerden deze keuzes een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Aan de andere kant is de begroting waarmee gewerkt wordt te laag; een realistisch kostenniveau ligt voor deze gemeente hoger. Bezuinigingen en een andere inrichting van de toegang tot zorg en ondersteuning zijn zeker nodig. Maar de omvang van de bezuinigingen waar Venlo nu naar streeft is niet realistisch en brengt risico’s met zich voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de hulp.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite