benchmarks en doorlichtingen

Benchmarks en doorlichtingen

Decentrale overheden moeten opereren in een dynamische omgeving. Nieuwe taken zijn op het bordje van gemeenten gelegd met minder budgettaire ruimte. Recent heeft er een herverdeling van middelen in het gemeentefonds plaatsgevonden. Daarnaast neemt het belang van regionale samenwerking toe en vraagt de Omgevingswet om een andere manier van werken met mogelijk financiële consequenties.

Benchmarking
Benchmarking geeft u inzicht in de financiële positie van uw gemeente, zodat u adequaat kunt inspelen op deze ontwikkelingen. Tevens kan benchmarking een bijdrage leveren aan een optimale inzet van algemene middelen en verbetering van uw prestaties. Zorgvuldigheid en een adequate uitvoering zijn basisvoorwaarden voor een goede benchmarking.

Expertise
Cebeon heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar bekostiging, organisatie en inhoud van gemeentelijke taken. We ondersteunen vele gemeenten en regio’s met een breed scala van diensten op het gebied van financiën. Denk bijvoorbeeld aan gemeentebrede financiële doorlichtingen, zowel van specifieke taakgebieden als van gemeentelijke overhead. Cebeon ontwikkelde hiervoor het IJkpunten Informatie Systeem (IJKIS), waarmee we gemeenten ondersteunen bij het invullen van taakstellingen, gewijzigde bestuurlijke ambities et cetera.

Maatwerk
Ook ondersteunen we gemeenten bij grote structuurwijzigingen, zoals herindelingen of uitbreidingen. Op het sociale domein ondersteunen wij diverse gemeenten en regio’s onder meer bij het verdiepen van inzicht in hun kostenopbouw, het concretiseren van hun transformatieopgave en bijbehorende financiële kaderstelling, en het vormgeven van populatiebekostiging (mede in relatie tot wijkteams).

Van analyse naar bestuurlijke knoppen
Onze aanpak kenmerkt zich door een gedegen analyse van het beschikbare bronmateriaal, waarbij stakeholders worden meegenomen in onze werkwijze en de bevindingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds factoren waar men als gemeente weinig invloed op heeft en anderzijds de keuzes die men kan maken omtrent het voorzieningenniveau en de uitvoeringspraktijk (‘bestuurlijke knoppen’).

Concrete adviezen en eyeopeners
Onze uitgebreide ervaring met gemeentefinanciën stelt ons in staat bekende valkuilen te vermijden en u te ondersteunen met betrouwbare en concrete adviezen. Naast vele benchmarkonderzoeken in opdracht van diverse gemeenten en provincies, hebben we de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van BZK en andere ministeries alle gemeentelijke taakgebieden (financieel) doorgelicht bij meer dan 150 gemeenten. Onze onderzoeken geven een helder inzicht in het relatieve kostenniveau van uw gemeente, wat vaak ‘eyeopeners’ oplevert.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite