Quick-scan/benchmark gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft Cebeon een gemeentebrede benchmark laten uitvoeren toegespitst op de besteding van de algemene middelen van de gemeente. Deze benchmark heeft het College van B&W in staat gesteld om een besluit te nemen over de wenselijkheid en mogelijkheid van een verdere verhoging van de efficiency van de gemeentelijke organisatie. Bij de benchmark is een tweetal fasen onderscheiden. De eerste fase omvatte een gemeentebrede verkennende ‘scan’ met behulp van de financiĆ«le ijkpunten van het gemeentefonds, waarin verschillen en relevante schakels daarachter zijn blootgelegd.

In de tweede fase zijn gerichte vervolgonderzoeken uitgevoerd. Daarbij ging het om de volgende beleidsterreinen: wijkgericht werken, straatreiniging, aanleg en beheer wegen, openbare orde en veiligheid, brandweer, werk en inkomen, minimabeleid, verslaafdenzorg en GG&GD, kunst, algemene ondersteuning en ruimtelijke ordening/grondexploitatie. In de tweede fase zijn ook gegevens van andere vergelijkbare gemeenten, waaronder best practices gebruikt. Een dergelijke vorm van gemeentebrede benchmarking is bij diverse andere gemeenten verricht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite