benchmarks en doorlichtingen

Gemeentebrede benchmark Stadskanaal

Stadskanaal heeft moeite om de begroting sluitend te krijgen. Hierdoor dreigen ambities in de knel te komen. Daarnaast heeft Stadskanaal te maken met aanzienlijke risico’s in het sociaal domein voor jeugdzorg en Wmo. Cebeon heeft de gemeente ondersteund met een objectieve spiegel van de bestedingspatronen en het voorzieningenniveau op het sociaal domein en de andere taakgebieden, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden.

Op een aantal beleidsterreinen met veel beleidsvrijheid kent in Stadskanaal een hoog bestedingsniveau. Het gaat dan om minimabeleid, kunst, groen, educatie en bevolkingszaken. Dekking voor deze relatief hoge uitgaven wordt deels gevonden in de OZB. Ook wordt een deel vanuit reserves gefinancierd, waardoor op termijn een financieringsprobleem ontstaat. In een vervolgonderzoek zijn besparingsmogelijkheden verkend, onder andere op het gebied van burgerzaken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite