Minimabeleid

In aanvulling op de Participatiewet ondersteunen gemeenten individuele huishoudens met een minimuminkomen bij bijzondere uitgaven. Met maatwerkoplossingen en met kennis van de problematiek kunnen gemeenten materiële ondersteuning koppelen aan immateriële hulpverlening en preventie, op weg naar zelfredzaamheid. Het gaat naast het vertrekken van bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van lokale belastingen ook om het verlenen van schuldhulpverlening.

Onderhoud van het gemeentefonds of budgetten voor het Minimabeleid

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en extra middelen voor Minimabeleid (inclusief schuldhulpverlening)
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Minimabeleid en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Benchmarks voor gemeenten

levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) gemeenten. Het kan hier gaan om een benchmark van het hele taakveld Werk en Inkomen (inkomensdeel, werkdeel, minimabeleid en uitvoeringskosten) of onderdelen daarvan. Zie hiervoor ook
benchmarks.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen

  • Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op decentraal niveau voor de netto lasten van een gemeente.
  • Het objectief doorrekenen van beleids/-wetwijzigingen op centraal niveau en de mogelijke gevolgen voor de verdeling en omvang van de uitkering uit het gemeentefonds.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite