Monitor gemeentelijk armoedebeleid

De Monitor Gemeentelijke Armoedebeleid (MGA) is op landelijk niveau een hulpmiddel om te bezien hoe de macro-uitgaven voor gemeentelijk armoedebeleid zich ontwikkelen. De monitor is daarmee van belang voor de vraag of de beschikbaar gestelde middelen en de verdeling daarvan adequaat zijn. De monitor kan eveneens een hulpmiddel voor het lokaal bestuur zijn.

Cebeon heeft samen met Deloitte in vijf metingen (1995-2002) de uitgaven van gemeenten in kaart gebracht van:
•    de verstrekking van bijzondere bijstand
•    overig gemeentelijk minimabeleid/armoedebestrijding (o.a. schuldhulpverlening)
•    kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten zijn in het onderzoek betrokken. In de onderzochte periode zijn de gemeentelijke uitgaven meer dan verdrievoudigd. Ook de middelen in het gemeentefonds voor bijzondere bijstand zijn in deze periode toegenomen. In 2012 was er circa 75 mln euro meer beschikbaar dan er werd uitgegeven. Dit verschil is kleiner voor gemeenten met een zwakke sociale structuur. Hierbij zijn uitvoeringskosten buiten beschouwing gebleven.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite