Analyse uitgaven gemeente Enschede in relatie tot model Wmo

De uitkomst van het verdeelmodel voor de Wmo leidt voor de gemeente Enschede tot een beperkt negatief herverdeeleffect (circa 2 euro per inwoner) ten opzichte van de bestaande verdeling. Bij de overheveling van de middelen voor HbH naar de Wmo in 2007 behoorde Enschede tot de groep gemeenten met een beperkter budget (‘nadeelgemeenten 2005’). Bij Enschede leefde de verwachting dat zij bij de verfijning van het verdeelmodel er tenminste niet op achteruit zou gaan, maar mogelijk wel vooruit. Nu deze verwachting niet is uitgekomen, had de gemeente behoefte aan een zo concreet mogelijk zicht op de relevante achtergronden van haar positie in het verdeelmodel, mede bezien in relatie tot de gemeentelijke uitgaven aan HbH. Cebeon heeft dit voor de gemeente Enschede in beeld gebracht, inclusief een vergelijking met referentiegemeenten, rekening houdend met de sociaal-economische structuur en gemaakte beleidskeuzes.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite