benchmarks en doorlichtingen

Benchmarkonderzoek gemeente Nijkerk

Cebeon heeft onderzocht hoe het feitelijke uitgavenniveau van de gemeente Nijkerk zich per taakgebied verhoudt tot de ontwikkelde ijkpunten en daarop gebaseerde verdeelmaatstaven van het gemeentefonds. Het onderzoek geeft een transparant beeld van de bestedingspatronen van de gemeente Nijkerk, rekening houdend met de specifieke externe omstandigheden. Het inzicht dat dit oplevert biedt tevens aanknopingspunten voor meer beheersmatige afwegingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite