Doorgroei en financiën – provinciebrede analyse van inkomsten en uitgaven provincie Flevoland

Voor de provincie Flevoland is een provinciebrede analyse gemaakt van inkomsten en uitgaven. Aan de inkomstenkant is nagegaan wat de gevolgen zijn van de snelle groei van de provincie voor de geringe inkomsten van de provincie. Er zijn daarbij mogelijkheden aangereikt tot inkomstenvermeerdering uit uitkeringen van de rijksoverheid en Europese middelen.

Er is ook onderzocht of verdeelsystemen in rijksuitkeringen en mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren voldoende aansluiten bij de behoefte van de provincie. Aan de uitgavenkant is nagegaan waar en hoe effectiviteit en efficiency van de provincie verder kunnen worden verbeterd. Er is een analyse gemaakt van de uitgaven van alle programma’s van de provincie in relatie tot de geleverde prestaties. Bij de analyse is gebruik gemaakt van referentiegegevens: een vergelijking is gemaakt met financiële ijkpunten uit het provinciefonds en met gegevens van referentieprovincies. Er zijn relaties gevonden tussen het uitgavenniveau en het karakter van de provincie. Op grond hiervan zijn aanbevelingen opgesteld gericht op het inspelen op deze relaties en gericht op de verhoging van de efficiency.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite