Evaluatie brede regeling Combinatiefuncties

Gemeenten zetten combinatiefunctonarissen in om sport of cultuur te verbinden met onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Hiervoor stelt het Rijk cofinanciering ter beschikking in een decentralisatie-uitkering: de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Deze regeling bekostigt ruim 3600 fte’s en kent een looptijd tot en met 2022. Cebeon heeft de BRC geëvalueerd in samenwerking met Regioplan.

Dit evaluatieonderzoek geeft inzicht in de relatie tussen enerzijds de bestuurlijke en anderzijds de financiële inrichting en bekostiging van de BRC. Daarnaast beoordeelt het onderzoek de impact van de regeling. Voor deze evaluatie zijn verschillende interviewrondes doorlopen waarbij de betrokken ministeries (VWS, OCW en SZW), stakeholders en een steekproef van gemeenten zijn bevraagd. Ook heeft er analyse plaatsgevonden naar de besteding van sport- en cultuurcoaches en hun activiteiten. De voortzetting van de decentralisatie-uitkering is afgewogen tegen een overgang naar de algemene middelen van gemeenten of via een specifieke uitkering.

Een opname in de algemene uitkering legt de verantwoordelijkheid geheel bij de gemeente. Dit zorgt tevens voor een vermindering van de afbakening en de zichtbaarheid van de sport- en cultuurcoaches. Een specifieke uitkering legt de verantwoordelijkheid geheel bij het Rijk. Er is behoefte aan een regeling met een geoormerkt budget waarbinnen gemeenten vrijheid genieten voor hun eigen invulling. Hierdoor past een voortzetting van de decentralisatie-uitkering het best bij de doelen van het Rijk en de gemeenten.  Dit vraagt echter wel om een eventuele herformulering van de sturingselementen in de regeling, om ervoor te zorgen dat die voldoende ruimte en garanties bieden voor de beleidsvrijheid van gemeenten.

De evaluatie is ten behoeve van het wetgevingsoverleg voor het sportoverleg aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite