Gemeentelijke inzet voor preventie en gezondheid

eerste landelijk beeld van lokaal beleid na transities

Samen met burgers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners werken gemeenten aan een ingrijpende herinrichting van het sociaal domein. Beleid en uitvoering leggen verbindingen tussen allerlei taakvelden om te komen tot een integrale, vraaggerichte werkwijze die aangrijpt op de zorg- en ondersteuningsbehoeften én mogelijkheden van burgers. Een ander belangrijk doel is afschaling van zorg en ondersteuning en het verleggen van de focus naar meer preventie.

Steeds meer gemeenten betrekken bij deze transformatie ook hun inzet op gezondheidspreventie. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Cebeon – samen met Regioplan – heeft verricht in het kader van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid (in opdracht van VWS en VNG en afgestemd met GGD GHOR Nederland). Voor het eerst sinds de 3 decentralisaties is een landelijke ‘foto’ gemaakt van het lokale gezondheidsbeleid. Ruim de helft van alle gemeenten heeft hiervoor uitgebreide gegevens aangereikt. Daarnaast hebben zowel gemeentelijke deskundigen als experts van landelijke (kennis)instituten bijgedragen door te reflecteren op conceptuitkomsten.

lokaal inzicht: cijfers als hulpmiddel voor vernieuwing

Voor het Stimuleringsprogramma schetst het rapport een landelijk beeld op hoofdlijnen. De gegevens die in het onderzoek zijn verzameld, bieden ook aanknopingspunten voor analyses op regionaal en lokaal niveau. Verrijkt met gegevens uit andere databronnen kan dit –in samenspraak met professionals– interessante inzichten op maat bieden. Denk aan een onafhankelijke evaluatie van lokale programma’s of kosten-batenanalyses als toets op de effectiviteit van een (voorgestelde) aanpak. Als voorbeelden kunnen we onderzoeken naar criminele jeugdgroepen en maatschappelijke opvang noemen.

preventie voorop?

Nu de transformatie zich verdiept, zijn veel gemeenten op zoek naar mogelijkheden om preventie – ook financieel – te bevorderen in samenhang met het sociaal domein of andere taakvelden zoals de Omgevingswet en de zorg.
Cebeon zet haar specifieke expertise rond bekostigingsvraagstukken in om gemeenten en regio’s te helpen met het ontwikkelen van vernieuwende financiële instrumenten, zoals integrale gebieds- en/of populatiegerichte aanpakken. Wij delen onze kennis en ervaring op zowel het sociaal domein als het fysieke domein met allerlei gemeenten en regio’s. Met een onafhankelijke, frisse blik kunnen we ook uw gemeente of regio van dienst zijn.

Meer weten?

Neem contact op met John van Leerdam of één van onze andere experts voor een vrijblijvend gesprek of bekijk eerst onze website voor voorbeeldprojecten op het sociaal domein of daarbuiten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite