Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

In Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) tot opvoedingsvoorlichting aan ouders die een extra steuntje nodig hebben. Om de bestaande jeugdzorgtaken goed te kunnen uitvoeren, zijn overal regionale transitiearrangementen (RTA’s) opgesteld waarin transitie- en transformatiedoelen zijn afgesproken tussen gemeenten en aanbieders. In opdracht van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond hebben wij het RTA Rijnmond geëvalueerd. Via enquêtes onder alle gemeenten en aanbieders, gesprekken met ambtenaren en wethouders en met bestuurders van aanbieders, alsmede analyses van financiële en kwantitatieve gegevens hebben we getoetst in hoeverre de doelen zijn behaald. Daarbij is een cijfermatig beeld aan elke gemeente teruggekoppeld.

De evaluatie laat zien dat de transitiedoelen (zachte landing, zorgcontinuïteit, beperken frictiekosten) zijn gehaald. Ook wordt door alle partijen hard gewerkt aan het realiseren van de transformatiedoelen als minder doorverwijzingen specialistische hulp, verschuiving van residentieel naar ambulante hulp, toename kortere trajecten en meer integrale trajecten.Maar hier kan nog veel winst worden behaald.

De evaluatie maakt tevens zichtbaar dat er in Rijnmond een nieuwe dynamiek is ontstaan tussen gemeenten en aanbieders. Een dynamiek die is gericht op ontschotting en flexibilisering van jeugdhulp en waarbij nieuwe vormen van samenwerking worden verkend. Deze dynamiek noodzaakt tot het hanteren van een gemeenschappelijke transformatietaal, die nog maar beperkt aanwezig is. Daarom heeft de evaluatie een vervolg gekregen in een verdiepend traject waarin Regioplan en Cebeon samen met gemeenten, aanbieders en andere partijen in de regio een gemeenschappelijke transformatie-agenda helpen ontwikkelen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite