Jeugdige veelplegers met complexe zorgproblematiek

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Cebeon samen met Bureau HHM onderzoek verricht naar de meest complexe subgroep binnen de Top600. Het gaat om jeugdigen met onhandelbaar en gewelddadig gedrag, licht verstandelijke beperking (LVB), één of meer psychiatrische stoornissen en verslaving, die onvoldoende zelfredzaam zijn. Voor deze groep hebben we eerst hun problematiek en ondersteuningsbehoefte op een tiental domeinen in kaart gebracht. Op basis van dit inzicht zijn vraagprofielen ontwikkeld.
Daarnaast hebben we knelpunten in de bestaande ketenpraktijk geïnventariseerd en zijn, in samenspraak met cliëntdeskundigen (regisseurs en hulpverleners), randvoorwaarden geformuleerd voor een passend arrangement. Dit sluit aan op de vraagprofielen en vindt aangrijpingspunten in goede praktijkvoorbeelden. Aansluitend zijn prioriteiten geformuleerd voor verdere optimalisering.
Aan de hand van scenario’s is becijferd welke kosten zijn gemoeid met een passend(er) arrangement en hoe dat gestalte kan krijgen binnen bestaande financiële kaders.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite