Regionalisering van de brandweer

Vanaf 2014 zijn gemeenten verplicht de brandweerzorg onder te brengen in de regionale organisatie, de veiligheidsregio. Dit houdt in dat het personeel, het materieel en de leiding in regionale dienst zijn. De veiligheidsregio is dan in staat om regionaal beleid te ontwikkelen met lokale accenten. Zo is het dan bijvoorbeeld beter te organiseren om vanuit één kazerne meerdere gemeenten te bedienen met verschillende typen voertuigen. Cebeon heeft tal van veiligheidsregio’s ondersteund bij het proces van regionalisering.

Ontwikkelen van een financieringsmodel voor de veiligheidsregio

  • inzichtelijk maken van historische uitgaven en voorzieningenniveaus
  • verdeelsleutels ontwikkelen voor de overgedragen brandweertaken, met behulp van financiële ijkpunten en bestuurlijk bepaalde budgetten, en herverdeeleffecten in beeld brengen
  • verklaren van verschillen tussen historische uitgaven en verdeelsleutels
  • een voorstel formuleren voor een financieringsmodel die recht doet aan kostenverschillen tussen gemeenten, met eventueel een overgangsmodel

Financiële gevolgen van de regionalisering van de brandweer

De regionalisering van de brandweer brengt structurele en incidentele financiële effecten met zich mee. De structurele effecten bestaan enerzijds uit voordelen in de bedrijfsvoering en anderzijds in effecten van BTW-compensatie. Daar staan incidentele effecten van het regionaliseringsproces tegenover, zowel bij de veiligheidsregio als gemeenten. Tenslotte leidt regionalisering tot een verdere professionalisering van de organisatie.

Handvaten aanreiken met (bestuurlijke) randvoorwaarden, kansen en risico’s

Cebeon kan veiligheidsregio’s handvatten aanreiken bij het vormgeven van een regionale begroting. Daarbij kan worden ingegaan op het takenpakket en de relatie met uiteenlopende financieringsstromen. Ook verschaft het informatie over (bestuurlijke) randvoorwaarden, kansen en risico’s die aan deze bekostigingstransitie zijn verbonden.