Financiële en BTW-compensatie gevolgen regionalisering brandweer

De financiële consequenties van de verplichte regionalisering van de brandweer zijn in dit onderzoek in beeld gebracht in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanleiding voor het onderzoek vormde de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s die tijdens het onderzoek in voorbereiding was. Deze houdt onder meer verplichte regionalisering in, hetgeen betekent dat een gemeentebestuur geen gemeentelijke brandweer kan houden Dit heeft financiële consequenties als gevolg van de organisatieverandering én als gevolg van het wegvallen van de mogelijkheid BTW te compenseren.

Het doel van het onderzoek was om te komen tot een onderbouwde raming van de incidentele en structurele kosten en besparingen als gevolg van de verplichting tot regionalisering van de brandweer. Deze raming dient als onderliggend stuk voor de financiële paragraaf bij het wetsvoorstel. Daarnaast is ook gerapporteerd over de berekening van het financiële nadeel voor de veiligheidsregio’s als gevolg van de niet meer compensabele BTW. De berekening dient als onderliggend stuk voor het uit het BTW Compensatiefonds naar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) over te hevelen bedrag.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite