Verdeelmodel gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio Zeeland

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft bepaald dat per 1-1-2016 de voor de veiligheidsregio beschikbare gemeentelijke bijdrage in totaal 23,3 miljoen euro mag bedragen. Deze gemeentelijke bijdrage moet worden verdeeld op basis van een evenwichtige, transparante en inhoudelijk onderbouwde verdeelsleutel voor de 13 Zeeuwse gemeenten. Er is een voorkeur uitgesproken voor een verdeelsleutel op basis van de verdeelsleutel uit het gemeentefonds. Geconstateerd was dat hierdoor herverdelingseffecten ontstaan. Cebeon heeft die herverdelingseffecten voor de VRZ nagerekend en nader verklaard op inhoudelijke gronden. Hierbij zijn met name specifieke risico’s, huisvestingskosten en eigen beleidskeuzes nagegaan. Tenslotte is een voorstel ontworpen voor een gemeentelijke bijdrageregeling, inclusief een overgangsregeling.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite