Inzet steunpunt Wonen in wijkteams Samen Doen

Samen DOEN in de buurt is een integrale aanpak waarbij buurtteams in Amsterdam kwetsbare huishoudens met meervoudige problematiek ondersteunen. Het kan gaan om een combinatie van armoede, schulden, sociaal/cultureel isolement, slechte taalvaardigheid, zwakbegaafdheid, psychosociale en psychiatrische problemen, verwaarlozing en opvoedingsproblemen. De teams werken vanuit het principe één huishouden, één plan, één regisseur en spreken de eigen kracht van deze huishoudens zoveel mogelijk aan. Met het onderzoek is in beeld gebracht wat de opbrengsten zijn van de inzet van het Wijksteunpunt Wonen in de buurtteams van Amsterdam Nieuw-West, zowel inhoudelijk als financieel.
In het onderzoek zijn interviews afgenomen met sleutelinformanten, teamleden en cliënten. Daarnaast is (cijfermatige) achtergrondinformatie geanalyseerd over de bekostiging en inzet. De bevindingen zijn getoetst op een werkbijeenkomst met professionals. De belangrijkste opbrengsten zijn kwantitatief te duiden (woningbemiddeling en formuleren van haalbare woonwensen) of vertalen zich in kwalitatieve zin (betere signalering en samenwerking).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite