Financieringsstromen Blijfgroep: ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen

Cebeon heeft mogelijkheden onderzocht om tot een reductie van bureaucratie bij de vrouwenopvang te komen, zo mogelijk door integrale financiering.

De bekostiging van de vrouwenopvang vindt plaats vanuit diverse financieringsstromen, samenhangend met de verschillende leefdomeinen waarop de hulpverlening zich richt (zoals veiligheid, gezondheid opvoeding, financiën, verblijfsstatus, psychiatrische problematiek, verstandelijke beperkingen). Blijf Groep ervoer knelpunten bij het bieden van zorg op maat vanwege de verschillende eisen en verantwoordingsverplichtingen van de financiers (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar).

Het onderzoek omvatte een analyse van de knelpunten en een verkenning van een mogelijk experiment met integrale indicatiestelling en bekostiging vrouwenopvang bij Blijf Groep. Hiertoe zijn de financieringsstromen en administratieve lasten geïnventariseerd en zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van instellingen, gemeentelijke diensten, indicatiestellers en externe deskundigen. Ter bevordering van het draagvlak voor een herinrichting is een werkconferentie georganiseerd met deskundigen onder wie ook vertegenwoordigers van landelijke instanties (VWS, VNG, Federatie Opvang).

Het onderzoek is uitgemond in een (breed gedragen) voorstel voor een pilot, dat landelijk is overgenomen als één van de innovaties in het kader van de stelselherziening Vrouwenopvang. In 2013 zal een landelijk proefproject te starten waaraan verschillende instellingen en centrumgemeenten voor vrouwenopvang deelnemen. Cebeon is momenteel bezig een uitvoeringsplan voor dit proefproject op te stellen in opdracht van de gemeente Amsterdam en het ministerie van VWS.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite