Verdeelsleutel maatschappelijke opvang, verslaafdenbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg

Bij de vaststelling van het beleidskader voor de derde periode van het grotestedenbeleid in 2005 hebben het Rijk en de G30 afgesproken onderzoek te laten doen naar de verdeling van de middelen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg. Sindsdien zijn tevergeefs pogingen ondernomen om te komen tot een andere verdeelsystematiek. Het meest in het oog springend was onderzoek van IOO uit april 2007. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft over dit onderzoek een second opinion uitgebracht. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Cebeon onderzoek verricht naar een nieuwe verdeelsystematiek.

In het onderzoek is gekomen tot een nieuw verdeelmodel dat ook is ingevoerd. Dit model bevat de volgende kenmerken:

  • vraaggestuurde ankers die van invloed zijn op de uitgavenniveaus van centrumgemeenten
  • objectief verdeelmodel
  • heldere afbakening ten opzichte van andere wettelijke kaders en financiële kaders
  • inzicht in het deel van relevante uitgaven dat uit de specifieke uitkering kan worden gehonoreerd
  • preventie is goed ingebouwd in het verdeelmodel
  • de overgehevelde OB-middelen psychosociaal zijn in het verdeelmodel ondergebracht
  • goed gedrag wordt beloond
  • voldoende draagvlak tijdens het proces
  • een handreiking voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe situatie
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite