Woonvoorzieningen doelgroep OGGz Amsterdam 2010-2030

In dit onderzoek zijn de omvang van de bestaande voorraad in Amsterdam en de behoefte tot 2030 aan woonvoorzieningen (onderscheiden naar lichte en zware vormen) voor de groep langdurig zorgafhankelijken met sterke beperkingen in kaart gebracht.

Aanleiding voor het onderzoek vormde het voornemen van de gemeente Amsterdam om – in het kader van het Plan van aanpak Maatschappelijke opvang G4 – het aantal verblijfsvoorzieningen voor dak- en thuislozen uit te breiden en samen met zorgverzekeraar Agis een langere-termijnplanning te maken ten behoeve van een bredere doelgroep (inclusief alle langdurig zorgafhankelijke GGz-cliënten). Hiertoe moest een visie op de benodigde woonzorgvoorzieningen voor cliënten van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) worden ontwikkeld, als leidraad voor de gezamenlijke inkoop en planning van de gemeente en Agis en voor meerjarenafspraken met de woningcorporaties.

In de eerste onderzoeksfase is het veld verkend door middel van literatuuronderzoek, interviews met vertegenwoordigers van instellingen en gemeentelijke diensten alsmede externe deskundigen (onder wie vertegenwoordigers van andere grote steden). In de tweede fase zijn kwantitatieve gegevens (per woonvorm) opgevraagd bij de betrokken instellingen en de GGD, inclusief ramingen voor de benodigde capaciteit in het komende decennium, en geanalyseerd. Met de uitkomsten van het onderzoek heeft Cebeon de bouwstenen geleverd voor een toekomstvisie met concrete aanknopingspunten voor doorstroming binnen en uitstroming uit de keten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite