Verslaafden in Amsterdam: zorg en overlastbestrijding

Binnen Amsterdam is in het programma-akkoord een kwaliteitsverbetering van de verslavingszorg nagestreefd. Cebeon heeft in dit kader een evaluatie van de transparantie en de effectiviteit van de verslaafdenzorg in de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Daarbij lag het accent op de groep overlastgevende chronisch verslaafden. Onderwerpen van de evaluatie waren:

  • de betekenis van verschillende financiële relaties met de betrokken financiers (gemeente, justitie, politie en Awbz)
  • de rol van betrokken instellingen vanuit de zorg- en justitiële sector
  • het bereik en de effectiviteit van ketentrajecten gericht op de leefgebieden: gezondheidszorg, middelenverstrekking, opvang en huisvesting, inkomen, dagbesteding.

Een afzonderlijk onderdeel van het onderzoek vormde de onderlinge taakafbakening tussen de betrokken gemeentelijke diensten in het kader van de gemeentelijke regierol.

Voor het onderzoek zijn gegevens geïnventariseerd bij gemeentelijke diensten, zorgkantoren, justitiële instanties en uitvoerende zorginstellingen inzake de betrokkenheid bij preventieve zorg. In de analyse zijn de effecten van de zorg in relatie tot de ingezette middelen beoordeeld alsmede de effectiviteit van de gemeentelijke regie. Er zijn gesprekken gevoerd met (directie)vertegenwoordigers van de betrokken diensten en instellingen. De conceptbevindingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd op een werkconferentie met bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers van alle betrokken instanties en onafhankelijke deskundigen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite