Doorlichting ketens Maatschappelijke opvang Rotterdam, Op weg naar normalisering van bijzondere doelgroepen

In opdracht van met de gemeente Rotterdam en nauwe samenwerking met betrokken partijen heeft Cebeon de ketens voor maatschappelijke opvang (zwerfjongeren en volwassenen) doorgelicht en de diverse financieringsstromen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn eerst de relevante thema’s geïnventariseerd. Deze zijn vertaald in een toetsingskader. Met behulp van (kwantitatieve) gegevens zijn analyses verricht naar cliëntenstromen binnen de ketens en naar financiële aspecten. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze analyses in een verdiepingsslag besproken met deskundigen (in interviews en expertsessies) en zijn vergelijkingen gemaakt met andere gemeenten.

Het onderzoek heeft een aantal belangrijke bevindingen opgeleverd. Rotterdam heeft ingezet op een persoonsgerichte ketenaanpak waardoor er minder mensen op straat komen. De doorlichting laat zien dat het voorliggende (preventieve) veld nog niet optimaal functioneert. Mensen vinden niet goed hun weg bij reguliere instanties. Tevens blijkt dat de doelgroep, bestaande uit  kwetsbare burgers met complexe meervoudige problematiek die onvoldoende zelfredzaam zijn, terecht instroomt. Na toelating komt een groot deel toch niet in de opvangketen terecht. Dit heeft als nadeel dat ze buiten beeld raken en zich na verloop van tijd toch weer aanmelden. Intakers hebben beperkt inzage in de historie van cliënten. De trajecten die wel worden ingezet bestaan uit een stabiele mix met uitstroom naar zelfstandig wonen als eindbeeld. In veel gevallen is dit geen realistisch beeld. Blijkbaar sluit het aanbod nog onvoldoende aan op de vraag. Tenslotte is er geen optimale uitgang gedefinieerd en is de uitstroom naar zelfstandig wonen veelal een brug te ver.

Aansluitend op deze bevindingen zijn aanbevelingen opgesteld voor het voorliggende veld, de toegang, hoe kwetsbare personen in de ketens stabiel worden, hoe de uitstroom kan worden gestimuleerd en op welke wijze de kennis over de doelgroepen kan worden geoptimaliseerd.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite