Quick-scan gemeentelijke inzet voor nazorg aan ex-gedetineerde burgers

In het Bestuursakkoord zijn VNG en Justitie overeengekomen de nazorg aan ex-gedetineerde burgers te versterken en te komen tot een sluitende keten. De onderlinge afspraken hierover zijn uitgewerkt in het samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex)-gedetineerde burgers. Om aan deze ambitie gestalte te geven, was er behoefte aan een beeld van de extra inzet die van gemeenten wordt gevraagd om nazorg te bieden aan alle ex-gedetineerde burgers die nazorg nodig hebben op een of meer van de leefgebieden huisvesting, identiteitsbewijs, werk en inkomen, schulden en zorg. Cebeon heeft hiertoe een quick scan verricht, die mede een nulmeting bevat van de huidige inzet van gemeenten.

Voor deze quick scan zijn circa 50 gemeenten benaderd met een eenvoudige vraagstelling. Uit deze groep is vervolgens een selectie gemaakt van gemeenten met een relatief goede informatiepositie. Deze circa 25 vooral grotere gemeenten is een lijst toegezonden met vragen over zowel de met nazorg bereikte doelgroepen (waaronder veelplegers en maatschappelijke opvang) als de uitgaven die hiermee zijn gemoeid.

Met behulp van beschikbaar gestelde gegevens van gemeenten en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn analyses verricht naar –relevante achtergronden van– verschillen tussen gemeenten in hun huidige inzet aan nazorg. Hiermee is een beeld verkregen van de relevante componenten van de gemeentelijke nazorg en van de omvang van de huidige inzet in relatie tot de bereikte doelgroepen. Daarbij zijn duidelijke verschillen tussen gemeenten naar voren gekomen, samenhangend met onder meer uiteenlopende startposities en werkwijzen. Ter verdieping van de verkregen beelden zijn bovendien interviews gehouden met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten. De uitkomsten van de analyses zijn tijdens een werkconferentie voorgelegd aan en doorgesproken met deskundigen van grotere gemeenten, de DJI (inclusief netwerkadviseurs) en betrokkenen van ministeries (Justitie en BZK) en de VNG.

Mede op basis van de bevindingen van deze werkconferentie zijn uit de beschikbare gegevens genormeerde bedragen afgeleid. In samenhang met DJI-gegevens over de caseload per gemeente is hiermee een vertaalslag gemaakt naar een zo representatief mogelijk landelijk beeld van zowel de totale middelenbehoefte als de aanvullende benodigde middeleninzet om een sluitende aanpak voor alle ex-gedetineerden te realiseren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite