Actualisatie historische budgetten MOVO/GGZ-C

Gemeenten hebben vanaf 2015 nieuwe verantwoordelijkheden op grond van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Het gaat daarbij in het bijzonder om onderdelen uit de Awbz over hervorming van langdurige zorg, zoals extramurale begeleiding en intramurale zorg aan mensen met een GGZ-C indicatie. Cebeon heeft de middelen die daarvoor worden ingezet geïnventariseerd bij enkele honderden zorginstellingen en verdeeld over (centrum)gemeenten. De uitkomsten van de inventarisatie zijn gepubliceerd in de meicirculaireals de financiële kaders voor 2015.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite