Maatschappelijke kosten huiselijk geweld

Tot nu toe ontbreekt het aan een betrouwbaar beeld van de maatschappelijke kosten van huiselijk geweld. Voor het Programma Geweld hoort nergens thuis was er behoefte aan een meer concreet beeld van de maatschappelijke impact die huiselijk geweld heeft.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Cebeon daartoe voor het eerst op casusniveau een inschatting gemaakt van de maatschappelijke kosten van huiselijk geweld. Hiertoe zijn casussen geselecteerd die typerend zijn voor de diversiteit in verschijningsvormen van huiselijk geweld. In nauwe samenspraak met betrokken deskundigen uit enkele regio’s en van Regioplan zijn deze casussen gestileerd beschreven. Vervolgens heeft Cebeon, mede op basis van literatuur en eerdere onderzoeken, een kwantitatieve vertaalslag gemaakt. Voor alle in de casus betrokken partijen zijn kostenindicaties verkregen en in samenhang in beeld gebracht.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite