Objectieve verdeling Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding Wmo

In opdracht van de ministeries van BZK en VWS heeft Cebeon samen met Bureau HHM en XpertiseZorg een integraal model ontwikkeld voor de middelen Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. In totaal een budget van bijna 4 miljard euro.

Het budget beschermd wonen wordt sinds 2015 op historische gronden verdeeld over centrumgemeenten. Hierdoor ontwikkelt de verdeling niet mee met de feitelijke dynamiek in kosten door vernieuwingen in gemeentelijk beleid. Bovendien zijn niet-centrumgemeenten hierdoor niet in staat deze taak zelf voor hun eigen inwoners uit te voeren. Daarom is er behoefte aan een integraal objectief verdeelmodel dat is afgestemd op de kostenpatronen die samenhangen met de toekomstige opgave per gemeente. Om te anticiperen op deze opgave is in het model rekening gehouden met een gefaseerde ambulantisering van de populatie beschermd wonen (exclusief Wlz) voor alle regio’s.

Ten opzichte van de historische verdeling biedt het ontwikkelde verdeelmodel duidelijke voordelen. Het maakt het mogelijk om de verschillende budgetten binnen het sociaal domein in samenhang te verdelen over alle gemeenten. De uitkomsten vertonen minder spreiding dan de historische verdeling en sluiten beter aan op objectieve kenmerken van gemeenten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite