Monitor maatschappelijke en economische positie woonwagenbewoners

Deze monitor is een vervolg van de nulmeting van de Monitor Woonwagenbewoners uit 1997. Hierin is inzicht geboden in de maatschappelijke en economische positie van woonwagenbewoners op basis van kwantitatieve indicatoren. Om zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de nulmeting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde indicatoren in dezelfde onderzoeksregio’s, op een viertal aspecten.

Standplaatsen en demografische kenmerken:
De omvang van woonwagencentra is afgenomen en er zijn ook minder illegale en tijdelijke standplaatsen. In de bevolkingsopbouw is nauwelijks verandering opgetreden sinds de nulmeting (veel kinderen, weinig ouderen).

Onderwijs:
De positie van woonwagenleerlingen in het onderzoek is sinds de nulmeting gelijk gebleven of achteruit gegaan (onderwijsgegeven waren slecht voorhanden).

Economische positie:
Sinds de nulmeting is de werkloosheid onder woonwagenbewoners afgenomen, maar er is geen sprake van een inhaaleffect ten opzichte van de algemene ontwikkeling. Ze komen ook vaker voor in de slechts bemiddelbare fase van de WIW. Het inkomen van woonwagenbewoners is wel gestegen sinds de nulmeting en is ook sterker dan de rest van de inkomensontvangers.

Veiligheid en leefbaarheid:
Woonwagenbewoners komen vaker voor in statistieken over vandalisme en drugsdelicten. Slachtofferschap  is ongeveer gelijk of lager (verschilt per regio) dan in de totale bevolking. Gegevens over rechterlijke verordeningen en strafmaten konden helaas niet in de monitor worden meegenomen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite