benchmarks en doorlichtingen

Onderzoek verslavingszorg in Enschede

Met verslavingszorg zijn veel middelen gemoeid waarbij veel sprake is van Rijkssturing. Verslavingszorg is een regionale taak die is belegd bij centrumgemeenten. Voor de rekenkamercommissie van de gemeente Enschede hebben Regioplan en Cebeon gezamenlijk onderzoek gedaan naar het beleid, de uitvoering, de financiën en de resultaten van verslavingszorg.

Voor preventieve verslavingszorg geldt er landelijk geen centraal beleidskader. Op regionaal niveau is verslavingszorg ondergebracht op verschillende beleidsterreinen, maar zonder concrete doelstellingen. De gemeente Enschede voert overleg met regiogemeenten over trends in de problematiek. Er ontbreekt een centrale doelgroepomschrijving.

De precieze invulling van verslavingszorg verloopt in overleg met Tactus Verslavingszorg. Er is geen inzicht in de precieze omvang van de doelgroep in Enschede. Er lijkt sprake van een oververtegenwoordiging in de leeftijd van 20-35 jaar en harddrugsgebruikers. Tactus bereikt deze doelgroepen door contacten te onderhouden met veel verschillende partners. Er wordt gerapporteerde over de preventietrajecten die worden uitgezet.

Tactus houdt geen cijfers bij over de effectiviteit van hun dienstverlening, zoals terugvalcijfers of redenen van uitstroom. Hierdoor is het lastig om harde conclusies te trekken. Wel kijkt men breder naar problematiek op andere leefgebieden die vaak samenhangen met verslavingsproblemen. Bovendien voldoet Tactus aan randvoorwaarden voor effectief verslavingsbeleid.

De gemeente Enschede zet in 2021 ongeveer 5 mln. euro in voor de centrumtaken en lokale taken voor verslavingszorg. Deze middelen worden ingezet voor preventie, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de medische behandelunit.

In de rapportage zijn concrete aanbevelingen gerapporteerd waarmee de gemeente aan de slag kan.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite