Midterm review beleidsbrief Beschermd en Weerbaar

Voor het traject ‘stelselonderzoek vrouwenopvang’ heeft Cebeon een midterm review verricht in het kader van de beleidsbrief ‘Beschermd en Weerbaar’. Voor een toekomstbestendig stelsel van opvang en hulp voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties had het ministerie van VWS behoefte aan inzicht in de inzet van middelen en de realisatie van doelen uit het programma ‘Beschermd en weerbaar’ door centrumgemeenten.

Cebeon heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de (extra) middelen en de prestaties die daarmee werden geleverd. Bij alle centrumgemeenten zijn relevante beleidsdocumenten en gegevens opgevraagd over uitgaven, inkomsten en prestaties. Daarbij ging het tevens om achtergrondinformatie over de organisatie van de keten, de bijdrage van regiogemeenten en andere partijen en de inzet voor (specifieke) doelgroepen. De kwantitatieve analyses zijn gevolgd door gesprekken met centrumgemeenten om de achtergronden van verschillen tussen centrumgemeenten te achterhalen. Verkregen beelden over de stand van zaken en de nabije toekomst zijn in een werkconferentie getoetst met vertegenwoordigers van centrumgemeenten en betrokken deskundigen uit de sector. Er is advies uitgebracht aan de onafhankelijke Commissie De Jong over uitgangspunten voor de toekomstige verdeelsystematiek.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite