Kosten medicinale heroïneverstrekking. Inventarisatie en aanzet tot normering

In opdracht van de gemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch (met steun van andere grote gemeenten) alsmede GGz-Nederland heeft Cebeon onderzoek verricht naar de kosten van medicinale heroïneverstrekking. Het gaat om een vergelijkend onderzoek naar de exploitatiekosten van alle 18 behandeleenheden voor medicinale heroïneverstrekking in Nederland, verspreid over 16 gemeenten.

Het doel van het onderzoek was om verschillen in kostprijzen tussen behandeleenheden in beeld te brengen, inclusief achtergronden van gevonden verschillen. Hiertoe zijn financiële en achtergrondgegevens verzameld bij zowel verslavingszorginstellingen als gemeenten. Op basis van deze gegevens zijn diverse kwantitatieve analyses verricht. Aanvullend en mede ter toetsing van de kwantitatieve bevindingen voor afzonderlijke instellingen/gemeenten zijn enkele (telefonische) gesprekken gevoerd met betrokken deskundigen (waaronder GGz Nederland) en het ministerie van VWS en is er een expertmeeting georganiseerd met deskundigen van de betrokken verslavingszorginstellingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite