Herziening Wet geluidhinder in verband met EU-richtlijn omgevingslawaai

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft Cebeon in 2002/2003 onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van de Europese richtlijn omgevingslawaai. De Wet geluidhinder diende hiertoe te worden aangepast. In het kader van artikel 2 Financiële Verhoudingswet heeft Cebeon de financiële consequenties voor gemeenten en provincies in beeld gebracht. Het ging daarbij om veranderingen met betrekking tot het invoeren van een nieuwe dosismaat (Lden), het opstellen  van geluidsbelastingkaarten, het maken van actieplannen voor gebieden boven een bepaalde geluidsbelasting, publieksvoorlichting en informatie-uitwisseling tussen overheden en bronbeheerders (geluidsmakers).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite