Riolering en Afval

Ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu hebben gemeenten in de fysieke omgeving belangrijke taken met de zorg voor riolering en afvalinzameling. Riolering zorgt tevens voor het tegengaan van wateroverlast. Het rioolstelsel is een systeem van buizen, putten en pompen dat ondergrond is aangelegd. De gemeente legt deze aan en verbetert bestaande systemen, bedoeld om afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier in te zamelen en af te voeren.

Dit kan zij doen in een gemengd of gescheiden rioolstelsel, met verschillende type leidingen. Dit is van invloed op de kosten van het rioolstelsel. Hoge kosten kunnen ook ontstaan door het aansluiten van verspreid liggende woningen in het buitengebied. Deze kosten worden gedekt door de rioolheffing die (maximaal) kostendekkend mag zijn.

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Dit draagt bij aan het verminderen van zwerfafval. Beleid van gemeenten kan gericht zijn op het zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van afvalstoffen.

Ook in het toezicht op het juist aanbieden van afval bestaan vrijheidsgraden. En tenslotte kunnen gemeenten kiezen op welke wijze de afvalstromen worden aangeboden: ondergrondse of bovengrondse containers of met zakken. De kosten voor de afvalinzameling worden gedekt door de afvalstoffenheffing.

Inzet gemeentelijke middelen

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds naar type gemeenten op basis van relevante structuurkenmerken
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Riolering en Reiniging en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door de relevante achtergronden te benoemen

Benchmarken beleid Riolering en Reiniging

Om inzicht te verkrijgen in het beleid op het gebied van Riolering en Reiniging kan er een monitor- of benchmarkonderzoek worden uitgevoerd van het gemeentelijke beleid. Hiertoe worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals personeel, materiële lasten en btw).

Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals verstedelijking, inwonertal en bodemgesteldheid), organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking, overhead) en prestatie-indicatoren (frequentie afvalinzameling, ouderdom riolering). Tenslotte worden de achtergronden van de verschillen inzichtelijk gemaakt.

Onderbouwen tarieven rioolrechten en afvalstoffenheffing

De kosten die kunnen worden doorberekend aan burgers en bedrijven in de heffingen rioolrechten en de afvalstoffenheffing zijn gebonden aan wet- en regelgeving. Ook mogen de tarieven niet meer dan kostendekkend zijn.

Alle kosten die samenhangen met riolering en afvalinzameling worden inzichtelijk gemaakt en eventueel vergeleken met beschikbare kostennormen. Hierbij hoeft het niet alleen om direct zichtbare kosten te gaan. Vervolgens wordt onderbouwd of deze kosten, en in welke mate, mogen worden doorberekend in heffingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite