Bouwen en Wonen

“Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”, zo staat in de Grondwet. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is voldoende, en wat is voldoende voor verschillende doelgroepen? Welke typen woningen moeten er zijn, in welke kwaliteit, op welke plaats, en wat is de invloed daarop van belanghebbenden als bewoners, verhuurders en eigenaren, de overheid? Welke regels en instrumenten zijn beschikbaar en hoe passen we die toe? Hoe koe een zo goed mogelijke verdeling van middelen plaatsvinden om volkshuisvestingsdoelen te bereiken? Dit zijn vraagstukken waar Cebeon zich sinds de oprichting in 1975 mee bezig houdt.

We hebben ervaring met onderzoek in zowel de sociale als de particuliere huursector. Ontwikkelingen in de sociale huursector, zoals de positie van woningcorporaties, Nederlandse en Europese regelgeving met betrekking tot huren en de positie van huurders ten opzichte van verhuurders zijn voor ons bekend terrein.

Ook zetten we onze financiële expertise in op het terrein van bouwen en wonen.

Evaluatie van de uitwerking van landelijke regelgeving op lokaal niveau

Wijzigingen in landelijke regelgeving hebben gevolgen voor zowel medeoverheden (met name gemeenten) als voor uitvoerders van beleid (met name verhuurders). Wij kunnen de actuele situatie in beeld brengen en aangeven welke gevolgen het nieuwe beleid heeft, specifieke aandachtspunten benoemen en een vergelijking met andere gemeenten maken. Dit helpt het gemeentelijk beleid adequaat in te richten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gemeentelijke investeringen of de betrokkenheid van bewoners en verhuurders bij gemeentelijk beleid.

Betrokkenheid van bewoners bij beleid en projecten van verhuurders of gemeenten

De inbreng en medezeggenschap van huurders is volop in beweging. Hiervoor waren al langer regels in de Overlegwet, in het BBSH en in het BW. Maar met de invoering van de nieuwe Woningwet is de inbreng van huurders verruimd. Cebeon kan de huidige situatie in beeld brengen en wat er verandert, met aandacht voor specifieke situaties zoals herstructureringsprojecten of nieuwbouw. We kunnen in het onderzoek inzoomen op alle betrokken partijen.

Analyse van kwantitatieve ontwikkelingen in de corporatiesector (omvang en financieel)

Corporaties rapporteren jaarlijks uitgebreid over de ontwikkeling van de voorraad, de financiën, de plannen en het beleid. Cebeon kan deze gegevens centraal verzamelen en aanvullen met gegevens uit andere bronnen zoals het CBS en gemeentelijke financiële data en daarmee analyses uitvoeren voor gemeenten of corporaties. Deze analyses ondersteunen keuzes met betrekking tot de inzet van middelen of verlegging van aandachtsgebieden. Ook kan inzicht, op landelijk of provinciaal niveau, worden geboden in ontwikkelingen in de sector.

Projecten

Financiële effecten Omgevingswet voor omgevingsdiensten
Kwaliteitsborging voor het bouwen – financiële gevolgen voor gemeenten
Lokale lasten externe veiligheid
Herijking gemeentefonds
Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s
Nulmeting Omgevingswet
Kosten ruimtelijke besluiten & financiële effecten onderzoekslasten
Afschaffen actualiseringsplicht bestemmingsplannen
Informatiebehoefte EZK-LNV onder de Omgevingswet
Toekomstscenario’s kleine kernen Rotterdam
Vergunningverlening omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Financiële gevolgen omgevingswet
Inkomensgegevens verhuurders
Gemeentefondsmiddelen voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Inzet steunpunt Wonen in wijkteams Samen Doen
Provinciale uitgaven vergunningverlening, toezicht en handhaving
Gemeentefonds middelen voor het fysieke domein
Beschikbare middelen voor Wabo (omgevingsrecht)
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport clusters VHROSV en fysiek milieu
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Overige Eigen Middelen en OZB
Knelpunten huurders bij herstructurering en renovatie
Taken en middelen provincies vanuit nationaal perspectief
Onderzoek structurele financiering Externe Veiligheid na 2010
70%-regel bij complexgewijze renovatie en initiatiefrecht huurders
Vereenvoudiging Wet voorkeursrecht gemeenten: effecten op administratieve en bestuurlijke lasten
Gevolgen van de Wabo voor de bestuurslasten van provincies
Effecten fusies corporaties op maatschappelijke prestaties
Verbetering positie en zeggenschap huurders
Evaluatie van de Overlegwet
Onrechtmatige bewoning
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite