benchmarks en doorlichtingen

Inkomensgegevens verhuurders

Verhuurders van woningen kunnen sinds 2013 ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhoging inkomensindicaties opvragen bij de Belastingdienst. Verhuurders moeten deze inkomensindicaties weer vernietigen zodra de voorgestelde huurverhoging is overeengekomen of over een geschil erover onherroepelijk is beslist.

Voor het ministerie van BZK heeft Cebeon onderzocht of deze ontvangen inkomensindicaties weer (tijdig) worden vernietigd door verhuurders. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden als gevolg van de toezegging aan de Tweede Kamer dat deze vernietiging zal worden geëvalueerd.

Hiervoor is webenquête uitgezet bij ruim 600 verhuurders die inkomensindicaties hebben opgevraagd. Hieronder zijn zowel corporaties en particuliere verhuurders (beleggers, bedrijven en privépersonen). Van de verhuurders weet 80% dat de inkomensindicaties moeten worden vernietigd, corporaties beter dan particuliere verhuurders. In de praktijk heeft circa 30% tot 40% van de verhuurders de inkomensgegevens daadwerkelijk vernietigd. De direct van de Belastingdienst ontvangen gegevens zijn in meer gevallen verwijderd, maar de gegevens bestaan dan nog overgenomen in eigen administraties. Verhuurders die de gegevens niet hebben verwijderd geven aan dat hier geen prioriteit aan is gegeven of vanwege onbekendheid met de regels. Wel heeft circa 40% van de verhuurders specifieke (interne) afspraken over het vernietigen van de inkomensindicaties.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite