Effecten fusies corporaties op maatschappelijke prestaties

Fusies van corporaties worden ter goedkeuring aan het ministerie van VROM voorgelegd, maar voor de beoordeling waren verouderde of onvoldoende concrete criteria bij het ministerie beschikbaar. Dit onderzoek heeft de volgende twee vragen beantwoord:

  1. Dragen fusies bij aan het beter bereiken van de maatschappelijke doelstellingen?
  2. Blijven lokale binding en huurderbetrokkenheid bij schaalvergroting minimaal op hetzelfde niveau?

Expliciet ging het om het in kaart brengen van structurele effecten van fusies; het onderzoek richt zich niet op overgangsperikelen. Er is een algemeen kwantitatief beeld geschetst van gefuseerde corporaties, in vergelijking met niet-gefuseerde corporaties aan de hand van de jaarlijkse rapportages door corporaties aan het ministerie. Het belangrijkste deel van het onderzoek bestond uit een kwalitatieve verdieping bij vijftien gefuseerde corporaties, waarbij inzicht is gecreƫerd in de effecten van fusies op de maatschappelijke prestaties en de achtergrondfactoren die bijdragen aan de waargenomen effecten. Daarbij is een zevental aspecten belicht, namelijk: prestatieafspraken, regionale en lokale binding, effecten voor huurders, leefbaarheid, productdifferentiatie, investeringskracht en beheerslasten en efficiency.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite