Bekostigingsmodellen

Gemeenten zijn verantwoordelijk van een breed scala van taken. De schaal waarop deze taken efficiënt kunnen worden georganiseerd is echter zeer verschillend. Beheersmatige activiteiten die dicht bij de burger staan kunnen het meest efficiënt zijn op wijk- of dorpsniveau. Andere taken zijn weer efficiënter op een grotere schaal, bijvoorbeeld door gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Voor de beheersbaarheid is het belangrijk om voor de bekostiging algemeen geldende spelregels af te spreken.

Expertise

De expertise van Cebeon omvat:

 • onderbouwing van de verdeling door middel van behoefteramingen, financiële ijkpunten of bestuurlijk bepaalde budgetten
 • de afstemming op algemeen geldende spelregels voor specifieke verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren
 • bekostigingsmodellen afgestemd op de belangrijkste kostendrijvers die achter kostenverschillen tussen gemeenten of binnen gemeenten schuil gaan, bijvoorbeeld in de vorm van populatiebekostiging.

Producten

Ontwikkelen bekostigingsmodel voor gemeentelijke samenwerking

 • inzichtelijk maken van historische uitgaven en voorzieningenniveaus
 • verdeelsleutels voor specifieke taakgebieden, met behulp van financiële ijkpunten of bestuurlijk bepaalde budgetten, ontwerpen en herverdeeleffecten in beeld brengen
 • verklaren van verschillen tussen historische uitgaven en verdeelsleutels
 • een voorstel formuleren voor een financieringsmodel met eventueel een overgangsmodel

Ontwikkelen bekostigingsmodel op basis van populatiebekosting

 • inzichtelijk maken van historische uitgaven en voorzieningenniveaus
 • het objectief verdelen van kosten voor specifieke taakvelden aan eigenschappen van de populatie (bijvoorbeeld jongeren, lage inkomens of allochtonen)
 • het verdelen van de populatie in territoriale eenheden op basis waarvan beleid mogelijk is
 • een voorstel formuleren voor een bekositingsmodel met eventueel een overgangsmodel

Ontwikkelen en onderhouden van een verdeelsysteem van taken en middelen binnen een gebied

Met behulp van algemeen geldende spelregels kan een algemeen of specifiek bekostigingsmodel worden ontwikkeld voor een bepaald gebied. In dit model wordt een aansluiting gezocht tussen de taken die dienen te worden bekostigd en de kostendrijvers die kostenverschillen verklaren.

Door deze kostenverschillen te objectiveren in kenmerken die beschikbaar zijn per deelgebied kunnen ook toekomstige beleidswijzigingen binnen dit bekostigingsmodel worden ondergebracht.

Projecten

Gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio’s 2022
Kijk voorbij de krimp
Evaluatie subsidieregeling A+O Fonds Rijk
Besteding middelen terugdringen onderwijsachterstanden in het primair en voortgezet onderwijs
Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang
Decentralisatie middelen Jeugdzorg
Honderd-uit-verteld…opdat het niet in het honderd loopt
Verdeelmodel gebundelde uitkering voor inkomstenvoorzieningen
Nieuwe gemeentelijke verantwoordelijke WMO 2015: historische verdeling
Financieringsmodel veiligheidsregio Utrecht
Financiering veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Ondersteuning bij regionalisering Noord-Holland Noord
Voorbereiding financieel arrangement Eemsdelta, voorstellen voor een regiofonds
Verdeelmodel gemeentelijke bijdragen veiligheidsregio Zeeland
Vormgeving gemeentelijke bijdrageregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds
Financiële en BTW-compensatie gevolgen regionalisering brandweer
Financiële gevolgen (invoering) Wet Veiligheidsregio’s, verkenningen thema’s naar aanleiding van RFV-advies
Midterm review beleidsbrief Beschermd en Weerbaar
POR 2010: verkenning verdeling Wmo
Gevolgen nieuwe Wro voor bestuurslasten gemeenten
Verdeelsleutel ISV3 (2010-2014)
Verdeelsleutel maatschappelijke opvang, verslaafdenbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg
Bekend maakt bemind – Herijking en evaluatie deelgemeentefonds Rotterdam
Plausibliteitsonderzoek objectief verdeelmodel inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand
Verdeelsleutel ISV-2: ontwikkeling verdeelsleutel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de periode 2005-2009
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite