Nieuwe gemeentelijke verantwoordelijke WMO 2015: historische verdeling

Op grond van de nieuwe Wmo hebben gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van thuiswonende mensen die beperkingen ondervinden bij hun participatie of onvoldoende zelfredzaam zijn. Onderdelen van de AWBZ die zijn gericht op ondersteuning en participatie worden overgeheveld naar gemeenten. Enerzijds gaat het om lokale voorzieningen die naar alle gemeenten gaan: extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging. Anderzijds omvat de transitie ook bovenlokale onderdelen die onder verantwoordelijkheid van centrumgemeenten komen: voorzieningen waarvan cliënten uit de maatschappelijke en vrouwenopvang (MO/VO) gebruik maken en voorzieningen voor beschermd wonen (extramurale begeleiding en intramurale zorg aan mensen met een GGZ-C indicatie).
In opdracht van de ministeries van BZK en VWS heeft Cebeon met behulp van historische gegevens een eerste integraal overzicht samengesteld van de nieuwe budgetten Wmo 2015 per (centrum)gemeente. Hiervoor is gebruik gemaakt van uiteenlopende databronnen. De gegevens voor lokale voorzieningen zijn vooral afkomstig van de landelijke dataleveranciers het CAK en Vektis. Voor bovenlokale voorzieningen (MO/VO en GGZ-C) heeft Cebeon in een zeer korte periode gegevens geïnventariseerd bij enkele honderden zorginstellingen in alle regio’s. Steeds ging het om zowel zorg in natura als pgb’s.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt als voorlopige financiële kaders voor gemeenten en gepubliceerd in de meicirculaire 2014.

Voor de meicirculaire 2015 is een actualisering gemaakt van de historische budgetten op basis van recentere gegevens.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite