Verdeelmodel gebundelde uitkering voor inkomstenvoorzieningen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een project gestart om de verdeling van de gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen over de Nederlandse gemeenten te verbeteren. Doel van dit project is om te komen tot een integrale verdeelsystematiek die kan worden toegepast voor de verdeling van 2015 en latere jaren. SZW heeft na een verkenningsfase besloten vier varianten voor deze systematiek te laten uitwerken.

Cebeon heeft de variant ontwikkeld met de methodiek van de verschillenanalyse.

Deze methodiek wordt door Cebeon ruim 30 jaar succesvol bij verschillende verdeelmodellen toegepast, waaronder de verdeling van het gemeentefonds (± €18 miljard). Dit heeft geleid tot een verdeelsystemen die jarenlang naar tevredenheid van de meeste stakeholders blijven werken, zonder jaarlijkse bijstellingen. Maar ook voor de decentralisaties Jeugdzorg en de Awbz, heeft Cebeon een verdeling van het (macro) budget naar gemeenten uitgewerkt. In dit verband wordt opgemerkt dat de uitgangspunten en bestedingsdoelen van deze verdeelstelsels wel duidelijk afwijken van het WWB-inkomensdeel, wat gevolgen heeft voor de eisen die aan het verdeelstelsel worden gesteld.
Voor het onderhavige onderzoek heeft Cebeon (expert op het gebied van verdeelmodellen en gemeentefinanciën) samengewerkt met Regioplan Beleidsonderzoek (expert op het gebied van Werk en Inkomen: WWB, Wajong en WSW, IAU en MAU).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite