Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Dit onderzoek heeft zich gericht op de achtergronden van regionale verschillen in zorggebruik binnen de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Voor de sector verpleging en verzorging is geanalyseerd in hoeverre het feitelijke zorggebruik kan worden verklaard op grond van objectieve demografische en sociaalgeografische factoren. Daarbij is voortgebouwd op het eerder ontwikkelde verdeelmodel van de Wmo, waarin rekening is gehouden met objectieve factoren als leeftijd, inkomen, huishoudensamenstelling en mate van stedelijkheid.

Uit deze analyses is gebleken dat er op regionaal niveau sprake is van soms aanzienlijke verschillen in zorggebruik. Geconstateerd is dat deze verschillen samenhangen met verschillen in historische startsituaties (vestigingsplaats van intramurale voorzieningen), indicatiestelling en mate van extramuralisering.

Aan extramuralisering en andere vormen van scheiden van wonen en zorg is een afzonderlijk deelonderzoek gewijd, waarbij ook de sectoren gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn betrokken. Met behulp van achtergronddocumenten en interviews met sleutelfunctionarissen zijn casestudies verricht bij een derde deel van de zorggregio’s. Daarmee is inzicht verkregen in de belangrijkste factoren die het tempo van scheiden van wonen en zorg remmen dan bevorderen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite