Administratieve lasten invoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Op verzoek van het ministerie van VWS is in dit onderzoek verkend welke gevolgen de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Daartoe zijn eerst de relevante processtappen beschreven en geanalyseerd op hun relevantie voor de administratieve lasten. Op basis van deze analyse is vervolgens ingezoomd op een viertal thema’s: toegang via loket en indicatiestelling, eigen bijdragen, persoonsgebonden budgetten en aanbesteding voor huishoudelijke verzorging. Voor elk van deze thema’s is de nieuwe situatie in kaart gebracht en nagegaan in hoeverre dit een verandering inhoudt ten opzichte van de situatie vóór de Wmo. Daarbij is niet alleen de algemene wet- en regelgeving onderzocht, maar is ook bij een breed samengestelde steekproef van gemeenten de concrete invulling van het lokale beleid geïnventariseerd en de mogelijke gevolgen hiervan voor de administratieve lasten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite