Grenzen in het zorgdomein: geslecht of verlegd

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten in de trade off tussen efficiency en rechtvaardigheid in de zorg. Gemeenten komen hierbij steeds meer in beeld. Dit blijkt onder meer uit het advies over prikkels voor een toekomstbestendige Wmo. Voor het vervolgadvies over houdbare solidariteit heeft de RVZ Cebeon gevraagd een preadvies voor te bereiden. Hierin is op heldere en inzichtelijke wijze duidelijk gemaakt welke efficiency wel en niet kan worden bereikt met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten.

In het preadvies zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • eerdere ervaringen met de decentralisatie van (zorg)taken naar gemeenten, zoals de huishoudelijke verzorging en de maatschappelijke opvang
  • een verkenning van welke decentralisaties verder mogelijk zijn met aandacht voor:
    • overheveling van volgende delen van de AWBZ (zoals de begeleiding) naar gemeenten
    • overheveling van medische zorg (Zorgverzekeringswet) naar gemeenten
    • hoe logisch passen zulke taken in het bestaande takenpakket van gemeenten.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite