Decentralisatie begeleiding: overheveling budgetten Awbz naar gemeenten

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor een breed pakket aan maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers. Hiertoe zijn de middelen voor het onderdeel Begeleiding AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Voor deze budgetten (circa 2,8 miljard euro) heeft Cebeon in opdracht van de ministeries van BZK, Financiën en VWS een eerste objectief verdeelmodel ontwikkeld.

Op basis van wetenschappelijke en practice-based literatuur en inzichten van betrokken deskundigen is een eerste verklaringsmodel opgesteld met belangrijke kostenbepalende factoren. Aansluitend heeft Cebeon uitgebreide verschillenanalyses verricht naar achtergronden van verschillen in feitelijk zorggebruik (aantallen cliënten, omvang en samenstelling voorzieningen) en kosten voor Begeleiding tussen regio’s/gemeenten. Deze analyses hebben veel inzichten opgeleverd in de betekenis van relevante objectieve factoren alsook in andersoortige achtergronden, zoals de betekenis van intramuraal voorzieningenaanbod en regionale uitvoeringspraktijken/ketens.

Met behulp van de objectieve factoren is een kostengeoriënteerd en globaal verdeelmodel ontwikkeld, dat zo goed mogelijk aansluit op de kostenpatronen van begeleiding op gemeentelijk niveau.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite