Gemeentefonds

In het Gemeentefonds gaat zo’n 18 miljard euro om. De ruim 400 gemeenten bekostigen hiermee een belangrijk deel van hun taken. Om deze middelen eerlijk over gemeenten te verdelen is het Gemeentefonds opgeknipt in taakvelden die elk een eigen verdeling kennen. Als een gemeente veel geld nodig heeft voor zorgtaken wil dat immers niet zeggen dat ze ook veel geld nodig heeft voor het openbaar groen. De verdeling van elk taakveld is opgebouwd uit structuurkenmerken (zoals inwoners, lage inkomens en minderheden) die voor elke gemeente beschikbaar zijn. Cebeon heeft aan de wieg gestaan van wijze waarop de huidige verdeling tot stand is gekomen.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • inzicht in behoefteramingen en financiële ijkpunten afgestemd op bestuurlijke uitgangspunten bij het voorzieningenniveau van gemeenten
  • financiële consequenties voor gemeenten bij veranderingen in wet- en regelgeving en de compensatie daarvoor in het gemeentefonds;
  • de afstemming op algemeen geldende spelregels voor algemene verdeelsystemen: een goede kostenoriëntatie (ook in de tijd gezien) en het gebruik van plausibele, objectieve en eenduidig meetbare indicatoren

Producten

Onderhoud van het gemeentefonds

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek)
  • verdeelvoorstellen per taakgebied
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten door relevante schakels en achtergronden

Benchmarks voor individuele (groepen) gemeenten

Een benchmark levert een bijdrage aan de prestaties en een optimale inzet van publieke middelen voor individuele (groepen) gemeenten. Het kan hier gaan om een gemeentebrede doorlichting of een benchmark op specifieke taakvelden.

Kosteneffecten van beleidswijzigingen op decentraal niveau

Het objectief doorrekenen van beleidswijzigingen op de uitkering uit het gemeentefonds en wijzigingen in de netto lasten van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan doorlichtingen bij groei of krimp, bezuinigingen en prioriteringen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite