Onderwijs

De zorg voor onderwijs is vastgelegd in de grondwet. De bevoegdheden worden gedeeld door gemeenten, de Rijksoverheid en schoolbesturen.

Gemeenten hebben wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijsachterstanden. Daarnaast zetten gemeenten in op ‘consensusvoorzieningen’ (schoolzwemmen, cultuuronderwijs en verkeersonderwijs). Gemeenten ontvangen hiervoor middelen uit het gemeentefonds.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • de financieringssystematiek voor onderwijs in het gemeentefonds en decentralisatie-uitkeringen: het volume, de objectieve verdeling en afbakening naar deeltaken
  • behoefteramingen, financiële ijkpunten en beleid van gemeenten
  • het doorrekenen van (financiële) gevolgen van beleidswijzigingen van de centrale of decentrale overheid
  • het volgen en benchmarken van individuele (groepen) gemeenten met betrekking tot onderwijs (huisvesting of overige onderwijsaangelegenheden).
Producten

Onderhoud van het gemeentefonds (cluster Educatie)

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van onderwijs (zowel onderwijshuisvesting als overige onderwijsaangelegenheden) en adviseren over de verdeling
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten met behulp van het benoemen van achtergronden

Monitoren en benchmarken van gemeentelijke uitgaven

Het in beeld brengen en benchmarken van gemeentelijke lasten op het gebied van onderwijs in totaal of op onderdelen. Hierbij worden uitgavenpatronen vergeleken met gemeenten met vergelijkbare structuurkenmerken (zoals verstedelijking, inwonertal en aanwezigheid van speciaal onderwijs), organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking) en prestatie-indicatoren (schooluitval, RMC-trajecten).

Kosteneffecten van beleidswijzigingen

Het objectief doorrekenen van de effecten van beleids-/wetswijzigingen op centraal en/of decentraal niveau voor de lasten van gemeenten en de uitkering uit het gemeentefonds voor onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervallen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan schoolgebouwen.