Besteding aanvullende middelen Nederlandse taal en rekenen in het VO en het MBO

Samen met Regioplan heeft Cebeon een landelijk onderzoek verricht naar de activiteiten en inzet van de specifieke middelen voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er is in beeld gebracht welke personele en materiële inzet vanaf 2008 is geleverd ter intensivering van het onderwijs in Nederlandse taal en rekenen. Daarvoor hebben we interviews gehouden met professionals van koepels, casestudies gehouden bij koploperscholen en enquêtes uitgezet onder alle scholen. Uit het onderzoek komt naar voren dat scholen de afgelopen jaren veel activiteiten hebben ondernomen en veel kosten hebben gemaakt om het onderwijs en de vaardigheden van leerlingen/studenten te verbeteren. Bij koploperscholen heeft zich dat vertaald in een structurele formatieve inzet en hogere onderwijsopbrengsten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite