Wegen en water

Voor burgers is de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur één van de meest zichtbare taken van gemeenten en provincies. Hieronder vallen asfalt- en klinkerwegen, pleinen, voetpaden, fietspaden, viaducten, bruggen, rotondes, verkeerslichten en –borden, straatmeubilair en water.

Ook het parkeervoorzieningen vallen hieronder. In hun beleid maken gemeenten en provincies keuzes in de onderhoudsfrequentie per gebied, de levensduur van wegen en bruggen en het wel of niet aanleggen van nieuwe infrastructuur. De structuur van het grondgebied en de intensiteit van het gebruik spelen daarbij ook een rol.

Expertise

De kennis van Cebeon omvat:

  • de financieringssystematiek voor Wegen en Water in het gemeentefonds (cluster Wegen en Water) en het provinciefonds (cluster Wegen): het volume, de objectieve verdeling en afbakening naar taken
  • elementen in de kostensstructuur en dynamiek van gemeenten en provincies: investeringen in wegen en infrastructurele kunstwerken, onderhoudsbudgetten, uitvoeringskosten en eigen inkomsten uit parkeren of de motorrijtuigenbelasting
  • verschillen tussen gemeenten en provincies ten aanzien van de structuur, het gehanteerde beleid, de intensiteit van het gebruik en de bekostiging van taken op het gebied van Wegen en Water
  • inzicht in verschillen in de financiële administraties van gemeenten en provincies
  • financiële effecten door veranderende wet- en regelgeving, veranderingen in het voorzieningenniveau en wijziging in de besluitvorming
  • het blootleggen van relevante schakels achter kostenverschillende tussen type gemeenten en provincies
Producten

Onderhoud van het Gemeente- en Provinciefonds (cluster Wegen en Water)

  • periodiek onderhoud naar scheefheden in de verdeling (herijkingsonderzoek) van het gemeentefonds en provinciefonds, eventueel met een onderscheid naar beheers- en ontwikkeltaken. In deze analyse wordt ook rekening gehouden met parkeerinkomsten
  • in beeld brengen relevant bedrag bij taakverschuivingen op het gebied van Wegen en Water en verdeelvoorstellen aandragen
  • verklaren van verschillen tussen gemeenten/provincies door relevante schakels en achtergronden te benoemen

Monitoren en benchmarken van het taakgebied Wegen en Water

Om inzicht te verkrijgen in het beleid op het gebied van Wegen en Water kan er een monitor- of benchmarkonderzoek worden uitgevoerd van het gemeentelijke of provinciale beleid. Hiertoe worden de netto-uitgaven in beeld gebracht, op het totaalniveau van het taakgebied en/of voor specifieke onderdelen (zoals wegen, straatreiniging, verkeersmaatregelen en parkeren).

Deze uitgavenpatronen worden vervolgens vergeleken met kostennormen en referenties, rekening houdend met de relevante structuurkenmerken (zoals verstedelijking, inwonertal en slappe bodem), organisatiekenmerken (bezetting, samenwerking, overhead) en prestatie-indicatoren (onderhoudsfrequentie, type verharding). Tenslotte worden de achtergronden van de verschillen inzichtelijk gemaakt.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite