Overige Leges en Tarieven

Naast reisdocumenten en afvalstoffenheffing voert Cebeon ook onderzoek uit naar leges en tarieven voor andere diensten van de overheid, op diverse beleidsterreinen.

Expertise

Er is onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van tarieven in de ‘Kostenwet invordering rijksbelastingen’. Deze wet bevat tarieven voor vervolgingsmaatregelen, zoals aanmaningen, dwangbevel en beslag, die kunnen worden genomen om belastingschuldigen te dwingen tot betaling van op hen rustende betalingsverplichtingen.

De Kostenwet is van toepassing op alle rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen, provinciale belastingen en andere rijksheffingen. Ook is op lokaal niveau onderzocht in hoeverre de tarieven – voor verschillende diensten – kostendekkend zijn.

Producten

Analyse kostendekkendheid tarieven en leges

Voor een gemeente, waterschap of provincie wordt een analyse gemaakt van de relevante uitgaven en de feitelijke respectievelijk maximaal mogelijk tarieven. Hierbij kan rekening worden gehouden met de maximale mogelijkheden en de bestuurlijke wenselijkheid van kruissubsidiëring.

Benchmark / vergelijking tarieven en leges / regionale afstemming

Wilt u in beeld hebben hoe uw tarieven zich verhouden tot andere gemeenten in de regio, of vergelijkbare gemeenten elders in Nederland? Of wilt u met regiogemeenten tot harmonisatie of betere onderlinge afstemming van tarieven komen? Dan kan Cebeon een vergelijkend onderzoek verrichten onder te vergelijken gemeenten. Daarin worden zowel de feitelijke verschillen in beeld gebracht, de verschillen in onderliggende kostenpatronen en worden – indien gewenst – handvatten aangereikt om tot betere afstemming te komen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite