Overige Leges en Tarieven

Naast reisdocumenten en afvalstoffenheffing voert Cebeon ook onderzoek uit naar leges en tarieven voor andere diensten van de overheid, op diverse beleidsterreinen.

Er is recent onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van leges voor vergunningen voor omgevingsdiensten, het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders.

Analyse kostendekkendheid tarieven en leges

Voor een gemeente, waterschap of provincie wordt een analyse gemaakt van de relevante uitgaven en de feitelijke respectievelijk maximaal mogelijk tarieven. Hierbij kan rekening worden gehouden met de maximale mogelijkheden en de bestuurlijke wenselijkheid van kruissubsidiëring.

Benchmark / vergelijking tarieven en leges / regionale afstemming

Wilt u in beeld hebben hoe uw tarieven zich verhouden tot andere gemeenten in de regio, of vergelijkbare gemeenten elders in Nederland? Of wilt u met regiogemeenten tot harmonisatie of betere onderlinge afstemming van tarieven komen? Dan kan Cebeon een vergelijkend onderzoek verrichten onder te vergelijken gemeenten. Daarin worden zowel de feitelijke verschillen in beeld gebracht, de verschillen in onderliggende kostenpatronen en worden – indien gewenst – handvatten aangereikt om tot betere afstemming te komen.