Raad voor Stadsdeelfinanciën van Amsterdam

De Raad voor de Stadsdeelfinanciën (RSF) heeft vanaf 1991 tot 2014 het gemeentebestuur van Amsterdam geadviseerd over zaken die de financiële belangen van de stadsdelen in de kern raakten. De stadsdeelbesturen maakten onderdeel uit van het bestuurlijke stelsel in Amsterdam. Tot 2014 functioneerde een financieel stelsel dat de inkomsten van Amsterdam verdeelde tussen ‘stad’ en ‘stadsdelen’ en tussen de stadsdelen onderling. Dit systeem vormde het ontwerp van advies van de RSF. Cebeon voerde gedurende het hele bestaan van de RSF het secretariaat. Cebeon heeft hiermee een schat aan ervaring opgebouwd die ook voor toekomstige toepassingen zeer waardevol kan zijn.

Ontwikkelen van een gebiedsgericht regiofonds op basis van populatiebekostiging

  • in beeld brengen (structurele) achtergronden van kostenverschillen tussen verschillende gebieden
  • vormgeven van financiële ijkpunten door geobjectiveerde kostenverschillen te vertalen in algemene maatstaven
  • vastleggen spelregels mutaties in omvang en verdeling, inclusief eigen inkomsten.

Onderhoud en beheer regiofonds

  • jaarlijks klein onderhoud van ijkpunten over ontwikkeling in volume en verdeling
  • bewaken van spelregels over deelonderwerpen
  • periodieke evaluaties en groot onderhoud

Andere toepassingen financiële ijkpunten

  • voor binnenregionale verdeelsystemen, bijvoorbeeld in de bijdrage van deelgebieden aan een fonds.
  • bij het monitoren of benchmarken van kostenontwikkelingen, rekening houdend met voorzieningenniveaus.
  • om een keten van voorzieningen (bijvoorbeeld in de Wmo-keten of keten van jeugdbeleid en educatie) in beeld te brengen.
  • in een clustervolgsysteem als beheersingsmechanisme van gemeenschappelijke regelingen met regiogemeenten, waaronder die in verband met decentralisaties.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite