Evaluaties Stadsdeelfonds

Zoals aangegeven in de Verordening op het Stadsdeelfonds worden de financiële verhouding tussen de centrale stad en de stadsdelen in algemene zin en het stadsdeelfonds in het bijzonder eenmaal in de vier jaar geëvalueerd. In de evaluaties komen thema’s aan bod die globaal ondergebracht kunnen worden in 3 groepen.

Thema’s waarbij de verdeling tussen stadsdelen centraal staat, zoals:

  • de koppeling van de voeding aan de ontwikkeling van het gemeentefonds en de OZB;
  • taak toegespitste veranderingen in het gemeentefonds en de gevolgen voor het stadsdeelfonds
  • de betekenis van eigen inkomsten voor de stadsdelen, met name parkeerinkomsten
  • de financiële gevolgen van snelle groei.

Thema’s waarbij de samenstelling van het takenpakket van de stadsdelen centraal staat en de daarvoor benodigde financiële middelen, zoals:

  • bestaande en mogelijk nieuwe verdeelmaatstaven in het stadsdeelfonds
  • stedelijke vernieuwing en een herpositionering van aandachtsgroepen en de betekenis van de sociale component voor kosten van beheer na stedelijke vernieuwing
  • de ontwikkeling naar een steeds hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Een aantal technische of procedurele thema’s, zoals:

  • middelen op de parkeerstrook
  • informatieverstrekking over de ontwikkeling van het stadsdeelfonds.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite